Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

Bioprofily

Bioprofily

Bio-profily miest a obcí Slovenska = terénny monitoring lokálnych indikátorov životného prostredia

K dispozícii máš 35 indikátorov, ktoré sú rozdelené do 7 tém. Tieto indikátory predstavujú akési zrkadlo prostredia, v ktorom žiješ. Ty sám si môžeš určiť, ktoré indikátory budeš monitorovať.
Ku každému indikátoru je spracovaná e-kniha, ktorá obsahuje teoretickú a praktickú časť – teda návod ako máš indikátor zmerať. K niektorým meraniam budeš potrebovať prístroje. Tie ti zapožičiame, ak nám napíšeš e-mail. Pri niektorých indikátoroch sa vyžaduje aj tvoja aktívna komunikácia s miestnou samosprávou.
Všetky merania sa zaznamenávajú do on-line záznamových kariet (prístupné len pre členov). Schválené výsledky sa následne zobrazujú na mape bioprofilov.

mapapomocky
Ide nám hlavne o to, aby si nad výsledkami tvojej obce / mesta uvažoval. Vieš napríklad povedať, čo sa dá urobiť preto, aby výsledky boli o rok lepšie alebo aby sa nezhoršili? Vieš navrhnúť konkrétne opatrenie? Máš odvahu ho verejne prezentovať? Budeme radi, ak budeš svoje poznatky a skúsenosti zdieľať s ostatnými prostredníctvom diskusného fóra.


Ak ťa zaujíma, o čom jednotlivé témy bioprofilov sú, nech sa páči, ich obsah je uvedený nižšie:
Témy:
Ovzdušie
„Modré z neba“
Zniesol ti už niekto niekedy modré z neba? Že nie? Tak potom si modré z neba môžeš darovať aj sám. Téma Modré z neba je zameraná na zisťovanie znečistenia a kvality ovzdušia na území tvojej obce alebo mesta prostredníctvom monitoringu bioindikátorov akými sú lišajníky, prízemný ozón, pH zrážok či koncentrácia oxidu uhoľnatého. Jednoduchými metódami a za pomoci prístrojov a pomôcok veľmi ľahko zmeráš a zistíš požadované hodnoty. 
v
ziva voda
„Živá voda“
Keď sa zamyslíme, kde všade sa voda nachádza, uvedomíme si, aký veľký význam má táto tekutina pre život na Zemi. Umožňuje priebeh biologických, chemických i fyzikálnych procesov nevyhnutných pre život organizmov, či zásadným spôsobom ovplyvňuje klimatické pomery v lokálnom až celosvetovom meradle. Mali by sme si uvedomiť, že voda potrebná pre život nie je len H2O, ktorá sa dá vyrobiť aj synteticky. Ozajstná živá voda je komplex chemických a biologických prvkov, ktoré sú nositeľmi života. 
v
odpady
„Zakliata hora“
Všade okolo nás sa hovorí o recyklácii, separácii, o ekologických obaloch, či uvedomelom nakupovaní. Napriek tomu, mnohí z nás odpad netriedia a nakupujú stále rovnaký tovar bez ohľadu na jeho dopad na životné prostredie. Téma Zakliata hora stručne a jasne hovorí o tejto problematike ako aj o možnostiach pozitívnej zmeny v tomto smere, ku ktorej vie prispieť každý jeden z nás. 
v
biodiverzita
„Dúha života“
Pestrofarebný svet nám ponúka svoje živé aj neživé krásy. V téme Dúha života sa budeme zaoberať živými prvkami života a vtiahneme ťa do tajov biodiverzity. Existuje totiž veľké množstvo rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sú ohrozené ľudskou činnosťou. V tomto programe sa oboznámiš najmä s tými, ktoré žijú na Slovensku a sú ukazovateľmi kvality životného prostredia, ktoré človek priamo alebo nepriamo svojou činnosťou ovplyvňuje. Dozvieš sa tiež o význame zelene v sídlach a o nebezpečenstve zdanlivo neškodných druhov rastlín. 
v
dedicstvo
„Krajina pokladov“
Objav poklady, ktoré sú ukryté v každom regióne Slovenska! Či už sú to hrady a zámky, národné parky či prírodné rezervácie, alebo objekty či územia, ktoré ešte nie sú chránené. Nauč sa objavovať svoju vlasť aj prostredníctvom tvorby cestovných a turistických itinerárov, ktoré budú obsahovať trasy po najrôznejších zaujímavých miestach či náučných chodníkoch. Alebo môžeš monitorovať do akej miery región, v ktorom bývaš, disponuje informačnými materiálmi alebo infraštruktúrou potrebnou pre rozvoj cestovného ruchu. Ak sa rozhodneš objavovať poklady svojho mesta či obce, téma Krajina pokladov bude tvojim sprievodcom.
v

„Tajomná energia“
Základnou podmienkou pre existenciu spoločnosti je energia. Nároky na množstvo energie neustále narastajú, či už kvôli rastúcej ľudskej populácii, alebo kvôli zvyšujúcim sa nárokom človeka na život. V rámci témy „Tajomná energia“ sa dozviete aké zdroje energie človek využíva a ako s nimi rozumne hospodáriť. Súčasťou témy Tajomná energia je aj klimatická zmena, výrazný problém súčasnosti, ktorý drasticky vplýva na rôzne ekosystémy. 
v

„Bližšie k človeku“

„Človek potrebuje človeka, aby bol človekom.”
(Johannes Robert Becher
)
Téma Bližšie k človeku ti objasní javy ovplyvňujúcich najbližšie prostredie človeka a sociálny život ľudí.


„Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.“