Stromzivota
Dôležité informácie
 • Vieš povedať ako zdravé je prostredie v Tvojom meste či obci? V rámci Bioprofilov máš k dispozícii niekoľko indikátorov. Tie budeš monitorovať a výsledky zapisovať do elektronických záznamových kariet. Svoje hodnotenie si budeš môcť porovnať s výsledkami iných miest a obcí na mape bioprofilov. Zároveň môžeš navrhovať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť výsledky Tvojej obce v ďalšom roku.

  ovzdušievodaodpadyenergiabiodiverzitasídlakult. a prírod. dedičstvo
 • Okrem vypĺňania záznamových kariet môžeš ako aktívny Stromák v rámci SOMBIO:

  - upraviť si vlastný profil, komunita
  - priraďovať si iných Stromákov za priateľov a písať si s nimi,
  - vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií
  - zdieľať dokumenty a fotografie,
  - vytvárať ankety a prieskumy.
 • Pre všetkých Stromákov počas celého školského roka navyše pripravujeme:
  10 sutazi - 10 pravidelných súťaží, v rámci ktorých súťažíš o ceny pre seba a svoj Klub,
  envitalent - pre tých, čo chcú ukázať viac, je tu súťaž Envitalent,
  casopis - každý mesiac nové číslo elektronického časopisu Strom,
  stromoviny - tipy na výlety a exkurzie v rámci newslettra Stromoviny.
             
 • Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu PODPORA.

   
prihlasenie
Mapa bioprofilov:
mapa

O projekte

O projekte

Cieľom projektu Bioprofily miest a obcí Slovenska je podnietiť záujem mladých ľudí o kvalitné životné prostredie, v ktorom žijú. Počas monitoringu a aktívnej komunikácie s predstaviteľmi samospráv nadobudnú nové užitočné zručnosti a skúsenosti v oblasti environmentu. Cieľom je vzbudiť v mladých ľuďoch pocit zodpovednosti za vlastný prístup a konanie a naučiť ich uplatňovať svoje práva v plnej miere pri identifikovaní a riešení environmentálnych otázok.

V rámci projektu Bioprofily miest a obcí Slovenska sme vytvorili túto interaktívnu webovú stránku www.sombio.sk, kde môžu mapovatelia zaznamenávať získané údaje z monitoringu priamo do online záznamových kariet. Tieto údaje sa na pozadí vyhodnotia, sčítajú pre každý indikátor, kde konečným výsledkom je percento – úroveň bioprofilu obce, ktoré sa zobrazuje na mape bioprofilov Slovenska. Bioprofil je akýmsi zrkadlom stavu životného prostredia na určitom území a prístupu jeho samosprávy k riešeniu environmentálnych problémov. Stačí si kliknúť na „slzičku“ ktorá sa zobrazuje na mape pri danej samospráve a rozbalí sa diskusné fórum, do ktorého môže prispievať ktokoľvek, kto má záujem o environmentálnych otázkach diskutovať. Okrem toho webstránka umožňuje členom upraviť si vlastný profil, priraďovať si iných mapovateľov za priateľov a písať si s nimi, vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií, zdieľať dokumenty a fotografie, vytvárať ankety a prieskumy. Stačí sa prihlásiť klikntím na tlačítko somčlen | sombio v pravom hornom rohu domovskej stránky Strom života alebo v pravej lište tejto stránky.

fffffffff

Vďaka finančnej podpore donorov sme zakúpili pomôcky a prístroje, ktoré sú potrebné k monitoringu niektorých indikátorov. Ku každému indikátoru je spracovaná metodická príručka, ktorá obsahuje teoretický úvod a praktické pokyny k realizácii monitoringu. Celkovo je k dispozícii 35 nových publikácii, ktoré sú graficky priradené k jednej z nasledovných tém:

Téma
Program
Obsah

čistota ovzdušia m Modré z neba m Program je zameraný na zisťovanie znečistenia a kvality ovzdušia na území obce alebo mesta prostredníctvom monitoringu indikátorov, akými sú lišajníky, prízemný ozón, pH zrážok či koncentrácia oxidu uhoľnatého.
kvality vody a okolia vodných telies
Živá voda V rámci programu výskumníci sledujú  vybranú rieku či jazierko, zisťujú kvalitu vody, hľadajú živočíchy a rastliny, ktoré tam žijú a učia sa rozpoznávať, ako ľudská činnosť vplýva na to, čo sa s vodnými plochami a ich okolím deje.
odpady Zakliata hora Program stručne a jasne hovorí o problematike separácie, recyklácie a uvedomelom nakupovaní ako aj o možnostiach pozitívnej zmeny v tomto smere, ku ktorej vie prispieť každý jeden z nás.
biodiverzita Dúha života V programe sa zameriavame na ohrozené skupiny rastlín a živočíchov, ktoré rastú a žijú na Slovensku a sú ukazovateľmi kvality životného prostredia, ktoré človek priamo alebo nepriamo svojou činnosťou ovplyvňuje. Význam zelene v sídlach a  nebezpečenstvo zdanlivo neškodných druhov rastlín sú ďalšími témami tohto programu zameraného na biodiverzitu.
spotreba energie Tajomná energia V rámci programu sa záujemcovia dozvedia aké zdroje energie človek využíva a ako s nimi rozumne hospodáriť. Súčasťou programu Tajomná energia je aj klimatická zmena, výrazný problém súčasnosti, ktorý drasticky vplýva na rôzne ekosystémy.
ľudské prostredie Bližšie k človeku Program pojednáva o javoch ovplyvňujúcich najbližšie prostredie a sociálny život obyvateľov. Pre tých mladších je zaujímavá téma o detských ihriskách a športoviskách, tých starších môže zaujímať napríklad problematika vonkajšej reklamy či sociálnej starostlivosti o starých ľudí.
zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva Krajina pokladov V rámci programu  je možné objavovať poklady, ktoré sú ukryté v každom regióne Slovenska. Či už sú to hrady a zámky, národné parky či prírodné rezervácie, alebo objekty či územia, ktoré ešte nie sú chránené platnou legislatívou. Deti sa učia objavovať svoju vlasť aj prostredníctvom tvorby cestovných a turistických itinerárov alebo môžu monitorovať do akej miery ich región disponuje informačnými materiálmi alebo infraštruktúrou potrebnú pre rozvoj cestovného ruchu.

„Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom
prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien.“